• inclanay.jpg

Welcome to Barangay Inclanay Official Website! 

 

 

VISION

Matagumpay na maisagawa o maisakatuparan nga mga bataso alituntuning pangbarangay ng may katapatan at may malinaw na paraan sa pagpapatupad nito.

MISSION

May Malaya at maunlad na barangay na nagpapatupad ng mga batas at alituntunin na may tamang pamamahala na nakatutulong  ng may katapat at responsible sa mga mamamayan at empleyado ng barangay upang makamit at hayaang maipakita ang nalinawan ng layunin sa mga mamamayan.

 

 

 

Login Form